Wypowiedzenie umowy o pracę w przypadku zmiany pracy
Dodane przez Administrator dnia Wrzesień 28 2011 12:11:03
Wypowiedzenie umowy o pracę w przypadku zmiany pracy
Osoby zmieniające w Irlandii pracę muszą zgodnie z prawem powiadomić pracodawcę o podjętej decyzji o odejściu z pracy z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres wypowiedzenia zależy od zawartej umowy o pracę oraz minimalnego wymaganego prawem okresu wypowiedzenia. Główną ustawą regulującą te kwestie w Irlandii jest ustawa o minimalnym okresie wypowiedzenia i warunkach zatrudnienia z 1973 r.(szczegółowe informacje na temat minimalnych okresów wypowiedzenia umowy przez pracodawcę są dostępne tutaj).

Zasady
Umowa o pracę

Umowa o pracę może zostać zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Wymagania dotyczące okresu wypowiedzenia należą do tych elementów umowy o pracę, które powinny zgodnie z prawem być zawarte w formie pisemnej. Pracownik powinien więc sprawdzić umowę o pracę pod kątem postanowień dotyczących wymaganego okresu wypowiedzenia oraz powinien przestrzegać takich postanowień. Należy również pamiętać, że pracownik może zawsze uzgodnić z pracodawcą inne ustalenia od tych zawartych w umowie o pracę.

Ustawowy minimalny okres wypowiedzenia

Jeśli umowa o pracę nie zawiera postanowień regulujących kwestie wypowiedzenia, obowiązuje przewidziany ustawą minimalny 1-tygodniowy okres wypowiedzenia. Oznacza to, że z takim wyprzedzeniem pracownik musi poinformować pracodawcę o swoim zamiarze odejścia z pracy. Ustawowy minimalny okres wypowiedzenia wynoszący jeden tydzień jest przewidziany w ust. 6 ustawy o minimalnym okresie wypowiedzenia i warunkach zatrudnienia z 1973 r.

Kiedy zachowanie okresu wypowiedzenia nie jest konieczne

Jeśli pracownik pracuje dla danego pracodawcy przez okres krótszy niż 13 tygodni lub dopuści się rażącego naruszenia swoich obowiązków (tzw. gross misconduct), pracodawca nie ma obowiązku zachowania wobec pracownika minimalnego 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Zrzeczenie się prawa do okresu wypowiedzenia

Prawo pracy w Irlandii stanowi również, że pracownik może za zgodą pracodawcy zrzec się prawa do zachowania okresu wypowiedzenia. Ponadto pracodawca może wypłacić pracownikowi za jego zgodą ekwiwalent pieniężny zamiast zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku zaakceptowania takiej płatności datą rozwiązania stosunku pracy jest data, w której upłynąłby okres wypowiedzenia (gdyby został zachowany). Te prawa są zawarte w ust. 7 ustawy o minimalnym okresie wypowiedzenia i warunkach zatrudnienia z 1973 r.

Prawo nie reguluje kwestii dni wolnych od pracy (rocznego wymiaru urlopu) należnych w miejsce okresu wypowiedzenia. Zależy to od ustaleń pracodawcy i pracownika. Niemniej jednak każdemu pracownikowi odchodzącemu z pracy przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop roczny.

Zmiana decyzji

Po złożeniu wypowiedzenia pracownik nie może się wycofać ze swojej decyzji, chyba że uzgodni on to z pracodawcą.

Wymóg zachowania przez pracownika ustawowo przewidzianego minimalnego okresu wypowiedzenia jest zawarty w ustawach o minimalnym okresie wypowiedzenia i warunkach zatrudnienia z lat 1973-2001.

Uzyskanie referencji przy zmianie pracy

Często w przypadku zmiany pracy lub odejścia pracownika z pracy otrzymuje on od pracodawcy referencje (lub pracodawca wyraża zgodę na udzielenie takich referencji w formie ustnej). Referencje są formalną rekomendacją (udzielaną zazwyczaj w formie pisemnej, lecz może być ona również w formie ustnej) byłego pracodawcy dla wiadomości przyszłych, potencjalnych pracodawców. Taka formalna rekomendacja zawiera opis kwalifikacji, doświadczenia i zakresu obowiązków pracownika. Jednakże żadna ustawa irlandzka nie wymaga wydania pracownikowi referencji. Oznacza to, że pracownik w chwili odejścia z pracy nie nabywa automatycznie prawa do otrzymania od pracodawcy referencji. Pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia pisemnych ani ustnych referencji. Taką decyzję podejmuje on wyłącznie według własnego uznania.

Miejsce uzyskanie dodatkowych informacji

Dodatkowe informacje na temat wypowiedzenia można uzyskać w:

Gdzie składać podanie

National Employment Rights Authority

Information Services
Government Buildings
O'Brien Road
Carlow
Ireland
Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
Homepage: http://www.employmentrights.ie
Email: info@employmentrights.ie

Czytelnia portalu Ballyhaunis / Przewodniki, porady, informacje